top of page
นโยบายการรับประกัน

นโยบายการรับประกัน เปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการรับประกันและการเปลี่ยนคืนสินค้าสำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.champ-online.store และ www.champintertrade.com

การรับประกันครอบคลุมตัวเครื่องและอะไหล่ต่างๆ โดยทางบริษัทกำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้ 

 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกัน

1.    ระยะเวลาและประกันสินค้า 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้า
2.    บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่ หรือชิ้นส่วนของเครื่อง ที่ชำรุดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
3.    ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานวันที่ซื้อ รุ่น ยี่ห้อ และเอกสารการซื้อขายต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับประกันสินค้า
4.    การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุม กรณีดังต่อไปนี้
        4.1    ความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องของเครื่องอันเกิดจากใช้งานผิดวิธี การซ่อม เปลี่ยนอะไหล่หรือส่วนประกอบใด ๆ ซึ่งอะไหล่หรือชิ้นส่วนนั้น ไม่ใช่ของหรือบริษัทฯไม่ได้จัดจำหน่ายหรือเห็นชอบจากบริษัทฯให้ใช้ได้ โดยบุคคลอื่นหรือการรื้อซ่อมโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจากบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจากศูนย์บริการที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ
        4.2    การทดลองการสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมหรือโดยพลการ ความผิดพลาดหรือความประมาทในการใช้สินค้า และรวมถึงการใช้งานผิดประเภท
        4.3    ความเสื่อมของอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานตามปกติ สึกหรอ ฉีกขาด และขึ้นสนิมได้ เช่น ซีลยาง, ชุดเฟือง, ใบมีด, โถปั่น, หลอดไฟ, แปรงถ่าน, ฮีตเตอร์, วอร์มเกียร์, ปุ่มควบคุม, กระจก, ไส้กรอง, ลูกลอย, แผ่นหิน, ขารองเครื่อง, น้ำมันเครื่อง, สารหล่อลื่น, เทปผ้า, หรือ สายพาน เป็นต้น
        4.4     ความเสียหายอันเกิดจากภายนอก ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการควบคุมของสินค้า แหล่งกำเนิดพลังงานที่ใช้กับสินค้า หรือ ของหน่วยงานอื่น หรือ สถานที่ติดตั้งเครื่อง เช่น แรงดันไฟฟ้า / แก๊ส / แรงดันน้ำ ที่ผิดไปจากที่ผู้ผลิตกำหนด ไฟฟ้าดับ น้ำประปาไม่ไหล เป็นต้น
        4.5    ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือฟ้าผ่า เป็นต้น รอยเปรอะเปื้อนและภัยจากสัตว์หรือแมลง
        4.6    ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยจากการเมืองและสงคราม
        4.7    รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานหรือเกิดขึ้นตามกาลเวลา
        4.8    เครื่องที่ขาดการบำรุงรักษาโดยช่างเทคนิคของบริษัทอย่างถูกวิธี จนเป็นเหตุให้เครื่องชำรุดเสียหาย

5    หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯจะทำการเปลี่ยน/คืนเมื่อลูกค้าได้ทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทฯระบุไว้โดยสมบูรณ์เท่านั้น

1.   บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้า
        1.1   สินค้าที่เปลี่ยน/คืนต้องเกิดจากความผิดพลาดทางผลิตหรือการขนส่งเท่านั้น สินค้าและบรรจุภัณฑ์(ถ้ามี)ต้องไม่แตกหักเสียหาย และ คงสภาพเดิม
        1.2   ลูกค้าต้องนำเอกสารส่งคืนมาให้ครบถ้วนโดยไม่เกินเวลา 7 วันหลังจากนับจากวันที่รับสินค้า หากเกินเวลาจากวันดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
2.   ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์(ถ้ามี) ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย 
        2.1   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าของลูกค้าที่ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่หรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า
3.   กรุณาเก็บรายละเอียดและเลขที่คำสั่งซื้อของลูกค้า และ ถ่ายวีดีโอเมื่อได้รับสินค้าและขณะแกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำการยืนยันการรับและรูปลักษณ์สินค้า หากลูกค้าไม่มีวีดีโอยืนยันบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนในทุกกรณี
4.   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้า ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางบริษัทฯขอทำการหักค่าดำเนินการ 5%
5.   กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้าเนื่องจากไม่พึงพอใจในสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
6.   ลูกค้าจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาหน้าบัญชีชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (เพื่อความปลอดภัยกรุณาขีดคร่อมและระบุ “ใช้สำหรับการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าเท่านั้น”)
7.    หากบริษัทฯยินยอมคืนเงินให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคารภายใน 20 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารการขอคืนเงินครบถ้วนสมบูรณ์
8.    บริษัทฯไม่รับเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้
        8.1    สินค้าไม่ได้ซื้อจาก www.champintertrade.com หรือ www.champ-online.store
        8.2    สินค้าที่เกิน 7 วัน (นับจากวันที่รับสินค้า)
        8.3    สินค้าที่มีความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง
        8.4    สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
9.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายและข้อบังคับกรณีการชำระเงินด้วย  บัตรเครดิต / Alipay / WeChat Pay / True Money / LINE Pay / Grab Pay
 

1.   ก่อนการชำระเงินลูกค้าจะได้รับการยืนยันยอดชำระจากระบบของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง
2.   ลูกค้าต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินต่างๆด้วยตนเองและตรวจสอบรายละเอียดอย่างครบถ้วนว่าถูกต้องแล้วก่อนทำการชำระเงิน
3.   ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือการรั่วไหลของข้อมูลอันเกิดจากการไม่รักษาป้องกันข้อมูล ความประมาทเลินเล่อใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าหรือบุคคลคนอื่น
4.   อัตราค่าบริการการชำระเงินด้วยช่องทางดังกล่าวมีค่าธรรมเนียม 3% โดยคิดจากยอดรวม และ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม3%นี้ให้ได้ในทุกกรณี
5.   การเปลี่ยน/คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางบริษัทฯ
6.   ค่าธรรมเนียม / ค่าดำเนินการ / ดอกเบี้ย อื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เป็นข้อตกลงและการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้ากับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ โดยบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ จะไม่ทำการชดเชยหรือรับผิดชอบในกรณีเปลี่ยน/คืนสินค้า หรือ กรณีใดๆทั้งสิ้น
7.   ลูกค้าเข้าใจในเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆทั้งของทางบริษัทฯและทางผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบถ้วนแล้วก่อนทำการชำระเงินโดยปราศจากเงื่อนไขผ่านช่องทางดังกล่าว

การเปลี่ยน/คืนสินค้า
การชำระเงินด้วย บัตรเครดิต/บริการทางการเงินอื่นๆ
นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เขตการบริการ - กรุงเทพและปริมณฑล*

*พื้นที่เขตการบริการกรุงเทพและปริมณฑล : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 
•    บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านหลังจากได้ทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
•    บริษัทฯ จัดส่งสินค้าออกจากทางเราภายใน 3-7 วันทำการ กรณีนอกเหนือจากกำหนดการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อแจ้งและทำการนัดหมายกับท่าน 
•    บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อท่านมียอดการสั่งซื้อสินค้า 10,000 บาทขึ้นไป/การสั่งซื้อ กรณียอดสินค้าราคาไม่ถึง 10,000 บาท/การสั่งซื้อ มีค่าบริการจัดส่ง
•    หลังจากทำการยืนยันการชำระเงินของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายวันจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และ พนักงานจัดส่งอาจติดต่อหาท่านอีกครั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในวันที่ทำการจัดส่งสินค้า 
•    หากท่านไม่สะดวกรับสินค้าตามวันนัดหมายกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯก่อนวันนัดหมาย เพื่อทำการแก้ไขนัดหมายวันจัดส่งสินค้า
•    กรณีที่พนักงานจัดส่งบริษัทฯ นำสินค้าไปส่งให้ท่านตามวันเวลาที่กำหนด แต่ไม่พบผู้รับสินค้าหรือไม่สามารถติดต่อท่านได้ สินค้าจะถูกตีกลับและมีค่าบริการในการดำเนินการจัดส่งสินค้าอีกครั้งเป็นจำนวนเงิน 300 บาท
•    หากคุณลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเรา เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำปรึกษาท่านในวันทำการของบริษัท เวลา 08.30-17.30 น. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ

 

เขตการบริการ - ต่างจังหวัด

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
•    บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านหลังจากได้ทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
•    หลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลอัตโนมัติจากระบบ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งค่าบริการจัดส่งและสรุปยอดรวมให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 
•    เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทอาจมีน้ำหนักหรือขนาดมากกว่าพัสดุทั่วไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกใช้บริการขนส่งที่สามารถนำส่งสินค้าของทางบริษัทได้ หากคุณลูกค้ามีความประสงค์ที่จะระบุบริษัทขนส่งกรุณาติดต่อเรา เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการกับท่าน
•    บริษัทฯ จัดส่งสินค้าออกจากทางเราภายใน 3-7 วันทำการ (โดยประมาณใช้เวลา 7 – 10 วันในการนำส่งถึงท่าน) ท่านสามารถสอบถามสถานะการจัดส่งสินค้ากับเจ้าหน้าที่ของเรา
•    เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดตรวจสอบสินค้าทันทีที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านพบข้อสงสัยประการใดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราทันทีที่ โทร. 02-4595391 หรือ 065-1199125
•    ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในวันทำการของบริษัท เวลา 08.30-17.30 น. บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ 

อุปกรณ์ทำอาหาร แชมป์ เครื่องครัว อุปกรณ์เบเกอรี่ เครื่องตีไข่ เครื่องตีแป้ง เครื่องนวดแป้ง เครื่องรีดแป้ง เตาอบ เตาอบแก๊ส เตาอบไฟฟ้า เตาอบแห้ง น้ำ น้ำแข็ง เครื่องดื่ม เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เครื่องปั่นสมูตตี้ ปั่นซอส ปั่นมูลิเน็ก เครื่องไสน้ำแข็ง กาน้ำชา หม้อต้มน้ำ หม้อต้มชา เครื่องชงกาแฟ เครื่องทำน้ำเย็น ตู้กดน้ำผลไม้ หลอดใส่น้ำ เครื่องคั้นน้ำส้ม คั้นน้ำมะนาว เครื่องคั้นน้ำผลไม้ เครื่องตีน้ำแข็ง เครื่องผนึก เครื่องซีล เครื่องรีดถุง เครื่องซีลสุญญากาศ เครื่องซีลปากแก้ว เตาทอดไก่ เตาทอดเฟรนช์ฟรายส์ เตาทอดแก๊ส เตาทอดไฟฟ้า เตาย่าง เตาย่างลูกชิ้น เตาย่างหมาล่า เตาทอดสเต็ก เตาบุปเฟต์ ตู้โชว์อาหาร ตู้อุ่นอาหาร ตู้อุ่นติ่มซำ ตู้อุ่นซาลาเปา ถาดอุ่นอาหาร เตาฮ็อตดอก เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องหั่นผัก เครื่องซอยตะไคร้ เครื่องตีปลา เครื่องบดเนื้อ บดเนื้อ บดน้ำพริก บดหมู บดปลาหมึก เครื่องบดตั้งโต๊ะ เครื่องบดพร้อมแท่น มอเตอร์มิตซู เครื่องปั้นลูกชิ้น เครื่องอัดไส้กรอก อัดแหนม ตู้ป๊อบคอร์น เครื่องทำสายไหม เตาวาฟเฟิล เตาเครป ถังเก็บไอศครีม เตาทองม้วน ขนมรังผึ้ง ขนมถังแตก ขนมไข่ ขนมฮ็อตดอก คอร์นดอก โม่ถั่วเหลือง เครื่องทำน้ำเต้าหู้ เครื่องกวน เครื่องโรยขนมจีน เครื่องขูดมะพร้าว เครื่องคั้นกะทิ ครัวสแตนเลส โต๊ะสแตนเลส เตาไทย เตาจีน

เขตบริการ กรุงเทพและปริมณฑล
เขตบริการ ต่างจังหวัด
bottom of page