top of page

นโยบายการรับประกัน เปลี่ยน/คืน อะไหล่และอุปกรณ์

นโยบายการรับประกันและการเปลี่ยนคืนอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับการสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือแยกจากจากตัวสินค้าผ่านทาง

โดยทางบริษัทกำหนดเงื่อนไขการรับประกันอะไหล่หรืออุปกรณ์ดังนี้ 

 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกัน

1.   ระยะเวลาและประกันอะไหล่หรืออุปกรณ์ 7 วัน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับอะไหล่หรืออุปกรณ์
2.   บริษัทฯ รับประกันอะไหล่เฉพาะการนำอะไหล่หรืออุปกรณ์ไปใส่/ใช้งานกับสินค้าแชมป์ และ รุ่นที่ถูกต้องเท่านั้น

3.   บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตและขนส่งเท่านั้น
4.    ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานวันที่ซื้อ รุ่น ยี่ห้อ และเอกสารการซื้อขายต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับประกันอะไหล่หรืออุปกรณ์
5.    การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุม กรณีดังต่อไปนี้
        5.1    ความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องของเครื่องอันเกิดจากใช้งานผิดวิธี การซ่อม เปลี่ยนอะไหล่หรือส่วนประกอบใด ๆ ซึ่งอะไหล่หรือชิ้นส่วนนั้น ไม่ใช่ของหรือบริษัทฯไม่ได้จัดจำหน่ายหรือเห็นชอบจากบริษัทฯให้ใช้ได้ โดยบุคคลอื่นหรือการรื้อซ่อมโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจากบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจากศูนย์บริการที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ
        5.2   ความเสียหายหรือชำรุดจากการนำอะไหล่หรืออุปกรณ์ดัดแปลงหรือใช้งานร่วมกับสินค้ายี่ห้ออื่น หรือ ผิดรุ่นของสินค้า

        5.3   ความเสียหายใดๆจากสภาพสินค้าที่ไม่ผ่านการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา หรือจากการนำอะไหล่หรืออุปกรณ์ไปใส่ในสินค้าที่ไม่พร้อมใช้งาน โดยอะไหล่หรืออุปกรณ์กรร์มิได้เสียหายหรือชำรุดบกพร่อง

        5.4   การทดลองการสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมหรือโดยพลการ ความผิดพลาดหรือความประมาทในการใช้สินค้า และรวมถึงการใช้งานผิดประเภท นอกเหนือจากช่างผู้ชำนาญการของบริษัทแนะนำ
        5.5    รอยขูดขีดหรือความเสื่อมของอะไหล่ที่เกิดจากการใช้งานหรือเกิดขึ้นตามกาลเวลา รวมถึงการสึกหรอ ฉีกขาด ขึ้นสนิม ฯลฯ หรือ ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน
        5.6     ความเสียหายอันเกิดจากภายนอก หรือ ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการควบคุมของสินค้า หรือ แหล่งกำเนิดพลังงานที่ใช้กับสินค้า หรือ ของหน่วยงานอื่น หรือ สถานที่ติดตั้งเครื่อง เช่น แรงดันไฟฟ้า / แก๊ส / แรงดันน้ำ ที่ผิดไปจากที่ผู้ผลิตกำหนด ไฟฟ้าดับ น้ำประปาไม่ไหล เป็นต้น
        5.7    ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือฟ้าผ่า เป็นต้น รอยเปรอะเปื้อนและภัยจากสัตว์หรือแมลง
        5.8    ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยจากการเมืองและสงคราม

        5.9    อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ขาดการบำรุงรักษาโดยช่างเทคนิคของบริษัทอย่างถูกวิธี จนเป็นเหตุให้เครื่องชำรุดเสียหาย
6.   การรับประกันเฉพาะอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้นไม่ครอบคลุมถึงตัวเครื่อง

7.    หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าอะไหล่หรืออุปกรณ์ของลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การเปลี่ยน/คืน อะไหล่และอุปกรณ์

บริษัทฯจะทำการเปลี่ยน/คืนเมื่อลูกค้าได้ทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทฯระบุไว้โดยสมบูรณ์เท่านั้น

1.   บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับอะไหล่หรืออุปกรณ์
        1.1   อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยน/คืนต้องเกิดจากความผิดพลาดทางผลิตหรือการขนส่งเท่านั้น อะไหล่หรืออุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์(ถ้ามี)ต้องไม่แตกหักเสียหาย และ คงสภาพเดิม
        1.2   ลูกค้าต้องนำเอกสารส่งคืนมาให้ครบถ้วนโดยไม่เกินเวลา 7 วันหลังจากนับจากวันที่รับอะไหล่หรืออุปกรณ์ หากเกินเวลาจากวันดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนอะไหล่หรืออุปกรณ์
2.   ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนอะไหล่หรืออุปกรณ์โดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งอะไหล่หรืออุปกรณ์กลับมายังบริษัทฯ โดยอะไหล่หรืออุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์(ถ้ามี) ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย 
        2.1   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพอะไหล่หรืออุปกรณ์ของลูกค้าที่ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนทำการจัดส่งอะไหล่หรืออุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า
3.   กรุณาเก็บรายละเอียดและเลขที่คำสั่งซื้อของลูกค้า และ ถ่ายวีดีโอเมื่อได้รับอะไหล่หรืออุปกรณ์และขณะแกะอะไหล่หรืออุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำการยืนยันการรับและรูปลักษณ์อะไหล่หรืออุปกรณ์ หากลูกค้าไม่มีวีดีโอยืนยันบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนในทุกกรณี
4.   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับอะไหล่หรืออุปกรณ์ ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนอะไหล่หรืออุปกรณ์ ทางบริษัทฯขอทำการหักค่าดำเนินการ 5%
5.   กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้าเนื่องจากไม่พึงพอใจในอะไหล่หรืออุปกรณ์ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งอะไหล่หรืออุปกรณ์กลับมาเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯส่งอะไหล่หรืออุปกรณ์ใหม่ให้ลูกค้า
6.   ลูกค้าจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาหน้าบัญชีชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (เพื่อความปลอดภัยกรุณาขีดคร่อมและระบุ “ใช้สำหรับการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าเท่านั้น”)
7.    หากบริษัทฯยินยอมคืนเงินให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคารภายใน 20 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารการขอคืนเงินครบถ้วนสมบูรณ์
8.    บริษัทฯไม่รับเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้
        8.1    สินค้าไม่ได้ซื้อจาก

                  8.1.1   www.champintertrade.com

                  8.1.2   www.champ-online.store

                  8.1.3   LINE: @champinter

                  8.1.4   Facebook: championintertrade
        8.2    อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่เกิน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับ)
        8.3    อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่มีความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง
        8.4    อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

        8.5    อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ซื้อไปผิดรุ่น ผิดประเภท ผิดแบบ
9.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายและข้อบังคับกรณีการชำระเงินด้วย  บัตรเครดิต / Alipay / WeChat Pay / True Money / LINE Pay / Grab Pay
 

1.   ก่อนการชำระเงินลูกค้าจะได้รับการยืนยันยอดชำระจากระบบของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง
2.   ลูกค้าต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินต่างๆด้วยตนเองและตรวจสอบรายละเอียดอย่างครบถ้วนว่าถูกต้องแล้วก่อนทำการชำระเงิน
3.   ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือการรั่วไหลของข้อมูลอันเกิดจากการไม่รักษาป้องกันข้อมูล ความประมาทเลินเล่อใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าหรือบุคคลคนอื่น
4.   อัตราค่าบริการการชำระเงินด้วยช่องทางดังกล่าวมีค่าธรรมเนียม 3% โดยคิดจากยอดรวม และ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม3%นี้ให้ได้ในทุกกรณี
5.   การเปลี่ยน/คืน อะไหล่หรืออุปกรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางบริษัทฯ
6.   ค่าธรรมเนียม / ค่าดำเนินการ / ดอกเบี้ย อื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เป็นข้อตกลงและการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้ากับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ โดยบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ จะไม่ทำการชดเชยหรือรับผิดชอบในกรณีเปลี่ยน/คืนสินค้า หรือ กรณีใดๆทั้งสิ้น
7.   ลูกค้าเข้าใจในเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆทั้งของทางบริษัทฯและทางผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบถ้วนแล้วก่อนทำการชำระเงินโดยปราศจากเงื่อนไขผ่านช่องทางดังกล่าว

นโยบายการรับประกัน
การเปลี่ยน/คืนสินค้า
การชำระเงินด้วย บัตรเครดิต/บริการทางการเงินอื่นๆ
bottom of page